Sosyal Medyada İşlenen Suçların Tipleri | Özçekim
Teknoloji & Uzay

Teknolojide Her Şey Mübah Değil: Ya Bir Sosyal Medya Suçlusuysanız?

“Digital in 2017 Global Overview” raporu, aktif sosyal medya kullanıcı sayısının 48 milyon olduğunu söylüyor. Teknoloji size sosyal medyada herkes hakkında dilediğiniz şekilde konuşma, dilediğiniz her şeyi yayınlama imkânınızı vermiş olabilir.

Ancak bu, onun her şeyi mübah kıldığı anlamına gelmiyor. Onun da belli kuralları buluyor ve bunları aşarak diğer kişilerin haklarını ihlal ettiğinizde birtakım ceza ve yaptırımlara maruz kalabilirsiniz.

Peki, bu suçlar ve cezaları neler?

Türk Ceza Kanunu

Madde 125 Hakaret

Madde 125 Hakaret

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Hakaret suçunun;

  1. a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  2. b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  3. c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Madde 126

Madde 126

Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

Madde 135

Madde 135

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

Madde 106

Madde 106

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

  1. a) Silahla,
  2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

 

Madde 157

Madde 157

(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Sosyal Medya Suçuna Uğrayanlar Ne Yapmalı?

Sosyal Medya Suçuna Uğrayanlar Ne Yapmalı?

Sosyal medya, klavyede başında oturan herkese hakaret veya tehdit, dilediği gibi sayıp sövme, kırıp dökme hakkını vermez. Sosyal medya suçuna uğradığını düşünenler, bulundukları ilin Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe verebilirler. Bu dilekçede olayın anlatılması ve delillerin eklenmesi gerekiyor. Dilekçenin işleme alınması ardından hakarette bulunan sosyal medya hususunda detaylı araştırmalar yapılarak kişi veya kişiler tespit edilir.  Böylece süreç başlamış olur.

Siber Suç Nedir?

Siber Suç Nedir?

Teknolojinin hayatımıza kattığı bir diğer kavram ise “siber suç!” Yalnızca sosyal medyada değil; bir bilgisayar ağı bulunan her ortamda suç işlenebilir. Neticede bilgisayar; veri depolayan, veri işleyen bir sistemdir. Siber faaliyetlerin sistemlere ve kişilere zarar verecek vaziyette kullanılması bir “bilişim suçu” olarak sayılmaktadır.

Siber suç kategorisinde Bilişim Suçu, Teknoloji Suçu, Dijital Suç, Elektronik Suç, Bilgisayar Suçları yer almaktadır.

Bilgisayarınıza izniniz olmadan bir erişimin sağlanması, veri elleme, veri silme, sistemin kullanılmasını engelleme, şifrelerinizin çalınması, sizin adınıza paylaşım yapılması veya web site gibi platformlar açılması, kişisel verilerinizin yayılması vb. durumların tamamı siber bir suçtur. Emniyet Genel Müdürlüğü, siber suçlarla savaşmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Siber Suç

İnternet ağlarında ve sosyal medyada, “Ne olacak ki, beni nereden bulacaklar ki!” düşüncesiyle bulunduğunuz davranışlara dikkat edin! Sosyal medyada her şey mübah değil; zaten hakaret, bir başkasının hakkına müdahale hiçbir hukuk sisteminde kabul değil!

Close